معرفی مدیران

مدیر عامل :

دکتر محمد تقی میرزای

رئیس هیئت مدیره:

اکبر محمد علیزاده رستگار

 

مدیر کارخانه:

مهران محمد علیزاده رستگار

 

مدیر اداری-فنی و تاسیسات:

مهندس امید محمودزاده

 

مدیر مالی:

بهمن قربانی

 

مدیر تولید و مسئول واحد R&D:

مهندس آسیه مشتاقی

 

مدیر بازرگانی:

بهمن عالمی

 

مدیر فروش:

ساسان میربستانی

 

مدیر کنترل کیفی، آزمایشگاه همکار و تضمین کیفیت:

مهندس سیده مریم ابراهیمی

 

مسئولین فنی:

مهندس سیده مریم ابراهیمی

مهندس آسیه مشتاقی

دکتر محمد موثقی

 

مسئول انبار:

رسول داوری