تجارت‌غذا به پرسودترین فعالیت اقتصادی بدل خواهدشد

غییرات اقلیمی و آب و هوایی به تهدیدی جدی برای آینده غذایی بشریت تبدیل شده، پدیده ای که به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران،استمرار آن، تجارت غذا را پُر سودتر از گذشته خواهد کرد.

تبعات تغییرات اقلیمی و آب و هوایی، صرفاً در کیفیت زندگی انسان ها و جانوران در حوزه زیست محیطی، ظهور و بروز پیدا نمی کند، بلکه در حوزه حساس و خطیر مواد غذایی به عنوان یکی از اصلی ترین نیازهای انسان نیز نمود جدی و ملموسی دارد.
بدون تردید، با تشدید کم آبی و خشکسالی، موانع پیش روی فعالیت های زراعی و کشاورزی به عنوان اصلی ترین حوزه تأمین منابع غذایی، عمیق تر از گذشته می شود و به تبع تأثیر مستقیم این عارضه بر کاهش و اُفت ضریب تأمین مواد غذاییِ مورد نیازِ موجودات زنده، واقعیتی انکار ناپذیر است.
بر اساس گزارشات موجود، تغییرات اقلیمی احتمالی که وقوع آن نزدیک به یقین است در دو حوزه کیفیت و کمیت غذایی نمود می یابد.
محمد امین رضوانی، کارشناس صنایع غذایی،   با اشاره به مطرح شدن نگرانی هایی جدی از سوی سازمان های ذی‌ربط جهانی در خصوص به مخاطره افتادن روند تأمین مواد غذاییِ موردِ نیاز انسان در سال ها و دهه های آینده، اظهار داشت: ریشه و عامل اصلی این دغدغه ها نیز در تغییرات اقلیمی و آب و هوایی قابل تحلیل و بررسی است.
وی افزود: وجود برخی نگرانی‌ها از یکسو و افزایش روز افزون جمعیت، شرایطی را ایجاد کرده که بشریت برای تأمین نیاز خود، پیش از ظرفیت خاک ها و منابع مُوَلِدِ مواد غذایی، اقدام به فعالیت نماید که به تبع با در نظر گرفتن اصل و قاعده ظرفیت و برد زیست محیطی و توان خاک برای بهره وری، با ادامه این روند، خاک به عنوان یکی از اصلی ترین حوزه های زیست محیطی در جهان با نارسایی های هرچه بیشتری مواجه خواهد شد.
رضوانی عنوان کرد: بر اساس تحقیقات انجام شده، با افزایش دی اکسیدکربن در جَوِ زمین، دمای طبیعی از حالت تعادل خارج می شود که نتیجه این پدیده، در گرم ترشدن و تشدید دما، ظهور و بروز پیدا می کند.
کارشناس صنایع غذایی گفت: بروز توفان های سهمگین، افزایش نامتعارف سطح بارش ها و تغییرات و نوسانات غیرطبیعی دما، هر یک قادر است کارکرد مزارع را با اختلالاتی جدی همراه سازد.
وی افزود: متأسفانه تأثیرات مخرب این تغییرات بر دو محصول ذرت و گندم به عنوان اصلی ترین مواد غذایی مورد نیاز بشریت به میزانی شدید و عمیق است که به تدریج کیفیت و کمیت محصولات اشاره شده را تحت الشعاع قرار می دهد.
رضوانی گفت: به موازات این اختلالات، تشدید و مقاومت آفات گیاهی از دیگر مؤلفه های اثرگذار در دشوارتر شدن شرایط و بستر زیست خاک برای برداشت محصول به شمار می رود که این پدیده نیز عرصه را برای تأمین مواد غذایی مورد نیاز انسان، تنگ تر خواهد کرد.